Disclaimer

Wij hebben al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Franglaise zijn verontschuldigingen aanbiedt.
 
Franglaise geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om – zonder kennisgeving – op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen.
 
Franglaise is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Franglaise, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Franglaise.
 
Franglaise is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade – van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die – hetzij direct hetzij indirect – via de website van Franglaise wordt verkregen.