Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • "Webwinkel" : Franglaise, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alphen aan den Rijn onder nummer 28071964.
  • "Afnemer": afnemer van zaken en/of diensten van Franglaise.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Franglaise, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door Franglaise uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro's (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Franglaise is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Franglaise zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. Franglaise is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Franglaise behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Franglaise het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Franglaise genoemde (leverings)tijden worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Franglaise bekend waren. Opgegeven leveringstijd zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringstijd dienovereenkomstig verlaat.
2. Overschrijding van de door Franglaise opgegeven leveringstijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Franglaise zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Franglaise de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Franglaise daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Franglaise geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Franglaise kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Franglaise naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van Franglaise op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Franglaise ter kennis gekomen omstandigheden Intergeen goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Franglaise de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is Franglaise bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Franglaise schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Uitvoering
1. Franglaise zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Franglaise, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 8. Vergoeding
1. Voor offertes en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reis - en verblijfskosten.
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
2. Als de afnemer een factuur van Franglaise niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Franglaise op afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Overmacht
1. Indien Franglaise door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Franglaise als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. Franglaise zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 11. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden/diensten, dienen door de afnemer binnen zeven dagen na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld aan Franglaise.
2. Indien een klacht gegrond is zal Franglaise de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Franglaise en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.